Голямо състезание

Процедура за рекламация

Стъпки за рекламация

1. За да направите рекламация трябва да влезете в профила си и да следвате инструкциите ТУК.

Връщане на стоки в рамките на 30 дни

1. За да върнете стоката трябва да влезете в профила си и да следвате инструкциите ТУК.

В повечето случаи рекламациите решаваме с това, че изпращаме на клиентите абсолютно нова стока. Непосредствено след получаване на рекламирани стоки Доставчикът ще достави новите стоки на посочения в поръчката адрес. Купувачът е уведомен по имейла за изпращането на нови стоки. Времето за доставка на новите стоки е също като за поръчката - то е написано до всеки един продукт отделно. Стоката намираща се "На склада" 2 дена от изпращането ѝ. При останалите стоки, времето на доставка е отбелязано отделно на всеки един продукт според доставчика и според периода на годината (Коледа, други празници). Отбелязаните дни на доставката се изчисляват от времето на изпращането ѝ.

Моля, изпращайте пратката само с препоръчана поща, а не с доставка при покупка. Не ни изпращайте стоките за рекламация, преди да попълните формуляра за рекламация, обикновено не го искаме ине е нужно да го изпращате обратно при нас. Ако ви помолим да го изпратите обратно, ще ви изпратим адреса.

Ако рекламираните стоки не могат да бъдат поправени или един и същ продукт не се намира на склад на нашите доставчици, ние ще уведомим клиента за офертата за подобни стоки. В случай на несъгласие със сменяване с друга стока връщаме парите.

 

Процедура на рекламация

Процедура за рекламация на интернет галерия за продажба ShipGratis.bg управлявана от компанията Ateli, s.r.o.(понататък само "Доставчик")

1.Общи разпоредби

Тази процедура за рекламации урежда правата и задълженията между продавача (наричан по-долу "предприемач"), от една страна, и купувачите, от друга страна. Тази процедура за рекламации регулира по различен начин правата и задълженията на купувачите, които се ангажират в отношенията с продавача като купуващи потребители (наричан по-нататък "купуващ потребител"), където потребителят е определен в член 419 от закона. 89/2012 Sb. на гражданския кодекс, както е във валидната версия (наричан по-нататък "Граждански кодекс"), и по различен начин за физически лица или юридическо бизнес по Търговския закон или друг специален закон или държавни институции и организации (наричани "бизнесмен купувача"), които са в отношения с продавачите, които действат в техните търговски или други стопански дейности, когато различни права и задължения на двете купувачите се управляват от изтъкнат по-долу, както и правата и задълженията на "купуващия потребител" права и задължения "купуващия предприемач". Ако тези условия за подаване на рекламация коригират определени права и заедно и същевремено на купуващия потребител и куповащия предприемач, купуващия предприемач и купуващия потребител са по-нататък наричани "купувачи". Разликата в корекцията на Условията за рекламация относимо някои задължения и права на купувачщите предприемачи и купуващите потребители по причина, че купуващите предприемачи имат правни отношения базирани на търговските условия, купуващите потребители имат правни отношения базирани с предприемача z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb и съответното законодателство, което е свързано с различни права и задължения в рамките на процедурата за уреждане на претенции, защото претенициите от уреждането се ръководят от главния ангажимент и законодателство.

При разглеждането на рекламацията на купуващия потребител се постъпва по реда на тази процедура за рекламация в Гражданския кодекс (особено специалните разпоредби, коригиращи правата на купувача от погешното изпълнение) и Закон № 634/1992 Sb. относно защитата на потребителите и свързаното с тях законодателство. При решаване на рекламацията на купуващия предпредприемач, рекламациите се разглеждат в съответствие с настоящата процедура за оплакване и рекламиране и гражданския кодекс.Гаранцията се отнася за стоки, закупени чрез галерията за пазаруване ShipGratis.bg и чиято рекламация е направена в срока на гаранционния период. За всеки продукт, закупен чрез тази галерия за покупки, Купувачът има разписка за покупка в секцията "Моят профил", която също служи като гаранция и бележка за доставка.При решаване на дефект на продукта към Купувача, от Доставчика не се изисква да изпрати доказателство за покупка, но трябва да се следва точната процедура, посочена ТУК.


2.Конфликт с договора и доставката на повредена стока

Ако купувачът открие дефект на доставените стоки, всяка разлика между данъчния документ, който служи като документ за доставка и гаранционна карта и действително доставените стоки (по вид и количество), ние силно препоръчваме незабавно (за предпочитане в рамките на 24 часа), да се свържете с Доставчика чрез клиентския сервис, тези дефекти да бъдат отстранени. Купувачът може да бъде подканен да направи фотография на доставения парцел. Исковете на купувача са разгледани в раздели 2158 до 2174 от Гражданския кодекс. Ако купуващия потребител е в противоречие с договора, което се появи в рамките на 6 месеца от датата на получаване на стоката, се счита за противоречие съществуващато в датата на получаването му, освен ако купувачът за конфликта ясно е известно е знаел в момента на нейното получаване и стоките, въпреки това са приети без претенции. В този случай, купувачът има право на решение на проблема по начин на гаранционна поправка или смяна на стоката за функционален продукт. Ако такава процедура не е възможна, купувачът има право на разумна отстъпка или да се оттегли от договора.


3.Условия на гаранцията

Гаранционният срок е 24 месеца, с изключенията, изброени в тoчка н.5. Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката. Продавачът или неговият упълномощен представител незабавно взема решение за оплакването, в по-сложни случаи в рамките на три работни дни. В този период не е включено времето, приемливо според вида продукт или услуга, необходимо за експертното оценяване на дефекта. Оплакването, включително отстраняването на дефекта, трябва да бъде уредено без неоправдано забавяне, не по-късно от 30 дни след датата на оплакването, освен ако продавачът не се договори с потребителя за по-дълъг период от време. Изтичането на този период се счита за съществено нарушение на договора. Тоест не до момента, докато потребителят физически приеме стоката, но докато нещата бъдат поправени и потребителят може да го превземе.


4. Неупражнимост на право за гаранция

Гаранцията не може да бъде приложена изцяло или частично в следните случаи:

  • -изтичането на гаранционния срок
  • -механична повреда, неправилна инсталация, неправилно боравене или манипулиране, пренебрегване на рутинна грижа
  • -използването на стоки при условия, които не съответстват на техните параметри на средата, за които са предназначени, или на други параметри, определени от производителя
  • -стоките са били повредени от природни катастрофи или прекъсване на захранването
  • -стоките са били повредени при прекалено натоварване или използване в нарушение на условията, посочени в документацията

5. Стоки с експлоатационен срок, по-малък от 24 месеца

Ние предоставяме 24-месечна гаранция за всички потребителски стоки. Ако стоките имат срок на годност по-малък от 24 месеца, поради тази причина искането за излизане от употреба може да бъде отхвърлено.


6. Процедура за прилагане и решаване на рекламация

Рекламациите осигурява Доставчика на службата компанията Ateli, s.r.o. Купувачът доставя рекламираната стока чрез пощта или куриер на своите разноски на адреса на Доставчика, които ще му бъдат изпратени след успешно попълване на рекламачен тикет. Купувачът ще изпрати стоката на Доставчика на адрес в Чехия. Процедура на започването на решаването на рекламацията е ТУК (след влизането в профила си).

Препоръчваме да изпратите стоките, включително с мануалите, документите, кабелите, компактдисковете и другите аксесоари, и ако е възможно, (но не задължително), в оригиналната или резервна опаковка. Служителя занимаващ се с рекламациите ще направи оценка на дефекта подлежащ на рекламация и ще вземе решение за основателността на рекламацията, ако е възможно, незабавно. Купувачът ще бъде информиран за хода на рекламация чрез билета за оплаквания.


В случай, че при разглеждането на дефекта на продукта доставчика прецени, че оплакването не е основателно при преценката на претендирания дефект, той уведомява Купувача без излишно забавяне, но най-късно до 30 дни след подаването на оплакването. Купуващия потребител има право на възвръщане на необходимите разходи, направени от него във връзка с упражняването на неговата отговорност за дефекти. Най-често оплакването се решава чрез изпращане на нов продукт от Предприемача.

30-дневният срок за уреждане на рекламацията започва в деня, следващ  искането на купувача. Срокът, определен в дни, започва от деня, следващ събитието, което е решаващо за неговото начало. Ако последният ден от срока е събота, неделя или празник, следващият работен ден е последния ден на крайния срок.

Дефекти, които причиняват несъществено нарушение на договора
В случай на дефект, който причинява незначително нарушение на договора, купуващия потребител има право на безплатна поправка на дефекта. Освен ако това не е в случай на дефект на заявените стоки, който по друг начин може да бъде отстранен поради естествието си, купуващият потребител има право да замени стоките или, ако дефекта засяга само част от нещата, да замени повредената част. Ако такава процедура не е възможна, купувачът може да поиска разумна отстъпка или да се оттегли от договора.Замяна на стоката
Рекламации на продукти,  които са на склада при Доставчика се решават така, че повредената стока се заменява с нова. Ако в момента на рекламацията стоката не е на склада, купувачът може да се договори с Доставчика за по-късно доставяне на новата стока. Новата стока е изпратена на Купувача на разходи на Доставчика. След договора с купувача (при условие, че рекламирана стока на даден производител, вече не се изработва или е дълго време недостъпна) може да бъде новата стока и на друг производител, но такава която има  идентични или по-добри параметри от заявените стоки и изпълнява същата функция със същите или по-добри параметри.

В случай че дефектът не може да бъде премахнат безплатно или стоките не могат да бъдат разменени, купувачът може да поиска разумна отстъпка от цената или да се оттегли от договора.

Правото на смяна за новата стока има купувачът и в случай, ако и след поправката на стоката дефектите се повтарят и купувачът не може да използва стоката така както би е трябвало. Повтаряне на повредата се мисли 3 пъти приета рекламация на една и съща повреда, или 4-та наред приета и одобрена рекламация на различни повреди или приета и одобрена рекламация на 3 важни повреди едновременно.
В случай на голям брой повтарящи се повреди купувачът има право да се оттегли от договора или да размени стоката. Изборът зависи от купувача.

Дефекти, които причиняват съществено нарушение на договора
В случай на дефект, който причинява съществено нарушение на договора и който възпрепятства използването на стоките като дефектни стоки, купувачът има право на смяна на стоките за нови или да се оттегли от договора. Алтернативно, купувачът има право да иска разумна отстъпка. Ако дефектът е непоправим, но не възпрепятства използването на стоките и купувачът не изисква неговата обмяна, той има право на разумна ценова отстъпка от цената на стоката. Оплакването, включително отстраняването на дефекта, трябва да бъде уредена в рамките на 30 календарни дни, освен ако не е сключен договор с купуващия потребител за по-дълъг период.


7. Рекламация на стоки, повредени от превоза

Купувачът има право да не взима от превозвача стоката, която има видима повреда, или опаковката е очевидно повредена, според което предвиждаме че и стоката вътре в пакета може да е повредена (важи и при опаковки с видими щети от вода или влияние на времето). Поради тази причина моля отделете повече време за проверката на пратката, конкретно на повърхността на опаковката и на каквито и да е дребни нарушения. Особено ако опаковката е скъсана, защото това е сигналът, че стоката може да бъде също повредена. Купувачът е длъжен в случай на очевидна щета на пратката от вън, да попълни с превозвача доклад за щети, в противен случай тя не може да бъде взета предвид при последващата рекламация.

В случай, че купувачът, след отваряне на пакета, открие физически повреди на стоки, които могат да бъдат повредени от превоза, този факт трябва да бъде докладван без неоправдано забавяне на Доставчика, който ще информира купувача за следващите стъпки.Когато повредените стоки са доставени, купувачът има право да му се доставят нови стоки.

8. Заключителни разпоредби

Продавачът по никакъв начин не поема отговорност за загубата на данните, съдържащи се в рекламираните продукти и препоръчва на купувача да ги съхрани по адекватен начин извън рекламираните продукти.