Голямо състезание

ОТСТЪПКА 10% в кошницата за покупки над 40 лв. и 20% за покупки над 120 лв.

Защита на лични данни и бисквитки

 • Понятия:
 • Оператор - Ateli, s.r.o., IČ 29157013, със седалище Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, вписано в Търговския регистър, воден в Окръжния съд в Plzeň, раздел C, вм. 27472.
 • Потребител - физическо лице, което сключва договор с оператора за услуги в съответствие с търговските условия - услуги на виртуална галерия.

 • 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 • 1.1 Администраторът на лични данни съгласно член 4, параграф 7 от Регламента за GDPR е операторът.
 • 1.2 Под лични данни разбираме всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; идентифицирането физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално по отношение на конкретен идентификатор, например име, идентификационен номер, данни за местоположение, мрежов идентификатор или един или повече конкретни физически, физиологични, генетични, умствени, икономически, културни и социални идентичности на това физическо лице.
 • 1.3 Доставчикът не е назначил служител по защита на данните.
 • 1.4 Операторът обработва лични данни, предоставени от потребителя или лични данни, получени в основа на изпълнението на Договор за услуги в съответствие с Общите търговски условия - услуги на виртуална галерия.
 • 1.5 Операторът обработва идентификационни и контактни данни и данни, необходими за изпълнение на договора на потребителя.
 • 1.6 Правната причина за обработка на лични данни е:
  1. изпълнение на договора съгласно чл. 6 параграг. 1 буква b) GDPR,
  2. легитимният интерес на доставчика от предоставянето на директен маркетинг (по-специално за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно член 6, параграф 1, буква f) GDPR
 • 1.7 Целта на обработката на лични данни е:
  1. предоставянето на услуга и упражняването на права и задължения по договор за услуги; личните данни се изискват при регистрация, което е необходимо за нейното правилно завършване и предоставяне на услуги, предоставянето на лични данни е необходимо за сключване и изпълнение на договора за услуги. Без предоставянето на лични данни не е възможно да се сключи договор за услуга или да се изпълни дадения договор.
  2. изпращане на търговски съобщения и извършване на други маркетингови дейности.
  3. изпращане на търговски съобщения и извършване на други маркетингови дейности.
 • 1.8 Операторът взема автоматични индивидуални решения по смисъла на член 22 от GDPR. Потребителят дава изричното си съгласие с подобна обработка.
 • 1.9 Операторът съхранява лични данни:
  1. за периода, необходим за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договора за услуги и упражняването на произтичащи от него вземания (за период от 15 години от прекратяването на договорните отношения)
  2. маркетингови цели, за максимум 5 години, ако личните данни се обработват въз основа на съгласие.
 • 1.10 След периода за съхранение на личните данни, операторът изтрива личните данни.
 • 1.11 Получатели на лични данни (подизпълнители на доставчика) са субекти:
  1. участващи в доставката на услуги
  2. осигуряващи услуги във виртуалното пространство
  3. предоставящи маркетингови услуги
 • 1.12 Операторът възнамерява да прехвърли лични данни на трета страна (държава, която не е членка на ЕС) или на международна организация.
 • 1.13 При условията, определени в GDPR, потребителят има право на:
  1. право на достъп до личните си данни съгласно член 15 от GDPR
  2. право да коригира личните данни съгласно член 16 от GDPR или ограниченията за обработване съгласно член 18 от GDPR
  3. право на изтриване на лични данни съгласно член 17 от GDPR
  4. право на възражение срещу обработването съгласно член 21 от GDPR
  5. право на преносимост на данните съгласно член 20 от GDPR
  6. право да оттегли съгласието за обработка на лични данни по електронен път на адреса на обслужването на клиенти
 • 1.14 Освен това потребителят има право да подаде жалба до Службата за защита на личните данни ако счита, че правото му на защита на личните данни е нарушено.
 • 1.15 Операторът декларира, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на личните данни.
 • 1.16 Операторът декларира, че само оправомощени от него лица имат достъп до личните данни.
 • 1.17 Изпращайки регистрационния формуляр, потребителят потвърждава, че е прочел условията за защита на личните данни и че ги приема изцяло.
 • 1.18 Потребителят се съгласява с настоящите условия за защита на личните данни и декларира, че е запознат с тях и че ги приема изцяло, като сключва договор за услуги, участва в състезание, абонира се за новини, пише в дискусии, използва обслужването на клиенти, попълване имейл адрес дори ако поръчката не е изпратена, като се абонирате за известия в браузъра и т.н.
 • 1.19 Операторът има право да промени тези условия. Потребителят ще бъде информиран за новата формулировка на условията.

  Изтриване на лични данни, "правото да бъдеш забравен"

  Право на изтриване на лични данни

 • В съответствие с чл. 17 Регламент на Европейския парламент и Съвета на ЕС 2016/679 на 27.4.2016 относно защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и отмяна на Директива 95/46/ЕС (общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-нататък „Регламент на ЕС“). потребителят има право да изтрие предоставените лични данни обработвани от администраторът на Ateli, s.r.o., със седалище на адрес: Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 29157013 (наричано по-долу „Компания“).

 • Причини за изтриване на лични данни

 • (а) личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани (напр. договорните отношения вече са приключили);
 • б) Съгласието за обработка на лични данни е било отменено от ваша страна;
 • (в) повдигнете възражения срещу обработването на лични данни (тази възможност се отнася до обработката на лични данни чрез директен маркетинг);
 • d) личните данни са били обработени незаконно;
 • e) личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се изпълни законовото задължение, поставено от правните разпоредби, които Компанията е длъжна да спазва.

 • Причини за не изтриване на лични данни

 • a) лични данни, от които компанията се нуждае, за да определи, упражни или защити своите правни претенции (т.е. ако имате спор с Компанията);
 • b) Задължението за съхраняване на лични данни на Дружеството се изисква от закона (напр. по счетоводството).

 • Подаване на искане

 • Искането може да бъде подадено:
 • a) писмено на адрес: Ateli, s.r.o., Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň
 • b) чрез обслужването на клиенти: на електронически адрес: info@shipgratis.bg
 • c) на телефонен номер: +420 371 140 216
 • d) Чрез електорнен формуляр достъпен наТУК

 • Формуляр за молба:

 • a) формуляра по-долу;
 • b) във формата на писмо, съдържащо информацията, посочена в искането.

 • Обработка на искането

 • Компанията ще информира потребителя за начина на обработка на искането без ненужно забавяне, не по-късно един месец от получаване на искането. Този период може да бъде удължен с още два месеца ако е необходимо и когато се вземе предвид сложността и броя на заявленията. Компанията ще информира потребителя за всяко такова удължение в рамките на един месец от получаване на искането, заедно с причините за това отлагане.
 • Съгласно член 12 пар. 4 от Регламента на ЕС, ако Компанията не изпълни искането на потребителя, тя ще го информира незабавно (най-късно до един месец) за причините за неспазването и възможността за подаване на жалба. с надзорния орган (Орган за защита на личните данни, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) и относно възможността за искане на съдебна защита.
 • Съгласно член 12 пар. 5 от Регламента на ЕС, Дружеството не е задължено да изпълни изцяло или частично искането на потребителя ако искането е неоснователно или непропорционално, особено защото се повтаря.
 • Съгласно член 12 пар. 6 от Регламента на ЕС, ако Компанията има основателни съмнения относно самоличността на подателя на искането, може да поиска подателя да предостави допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността.

  • ИСКАНЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  • В съответствие с член 17 от GDPR, с настоящото изисквам изтриване на личните ми данни обработвани от администратора на Компанията Ateli, s.r.o., със седалище 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 29157013 (наричана по-долу „Компания“).

  • Лични данни на заявителя:

  • Име и фамилия: ………………………………………………………………….........................................................................................
  • Дата на раждане: …………………………………………………………………...........................................................................................
  • Електронна поща ………………...………………………………………………………………........................................................................................
  • Адрес за връзка: …..……………………………………………………………….......................................................................................

  • (Тази информация се използва за идентифициране на кандидата, за търсене на обработените от администратора данни и за изпращане на отговор. Тези данни няма да бъдат обработвани за друга цел освен горепосочената.)
  • Ако молбата ви трябва да се отнася само до някои от обработваните лични данни, моля, посочете кои конкретно желаете да бъдат изтрити:
  • …………………………………………………………………………………………………………………............ …………………………………………….……………………………………………………………………............


   Искам да бъда информиран за предприетите мерки (отметнете):

  • - Електронически по електроническа поща
  • - Писмено на моя постоянен адрес

  • Дата:Подпис:

  • Можете да изтеглите като PDF ТУК

   • Изтриване на лични данни, "правото да бъдеш забравен"

    Право на изтриване на лични данни

   • В съответствие с чл. 17 Регламент на Европейския парламент и Съвета на ЕС 2016/679 на 27.4.2016 относно защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и отмяна на Директива 95/46/ЕС (общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-нататък „Регламент на ЕС“). потребителят има право да изтрие предоставените лични данни обработвани от администраторът на Ateli, s.r.o., със седалище на адрес: Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 29157013 (наричано по-долу „Компания“).

   • Причини за изтриване на лични данни

   • (а) личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани (напр. договорните отношения вече са приключили);
   • б) Съгласието за обработка на лични данни е било отменено от ваша страна;
   • (в) повдигнете възражения срещу обработването на лични данни (тази възможност се отнася до обработката на лични данни чрез директен маркетинг);
   • d) личните данни са били обработени незаконно;
   • e) личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се изпълни законовото задължение, поставено от правните разпоредби, които Компанията е длъжна да спазва.

   • Причини за не изтриване на лични данни

   • a) лични данни, от които компанията се нуждае, за да определи, упражни или защити своите правни претенции (т.е. ако имате спор с Компанията);
   • b) Задължението за съхраняване на лични данни на Дружеството се изисква от закона (напр. по счетоводството).

   • Подаване на искане

   • Искането може да бъде подадено:
   • a) писмено на адрес: Ateli, s.r.o., Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň
   • b) чрез обслужването на клиенти: на електронически адрес: info@shipgratis.bg
   • c) на телефонен номер: +420 371 140 216
   • d) Чрез електорнен формуляр достъпен наТУК

   • Формуляр за молба:

   • a) формуляра по-долу;
   • b) във формата на писмо, съдържащо информацията, посочена в искането.

   • Обработка на искането

   • Компанията ще информира потребителя за начина на обработка на искането без ненужно забавяне, не по-късно един месец от получаване на искането. Този период може да бъде удължен с още два месеца ако е необходимо и когато се вземе предвид сложността и броя на заявленията. Компанията ще информира потребителя за всяко такова удължение в рамките на един месец от получаване на искането, заедно с причините за това отлагане.
   • Съгласно член 12 пар. 4 от Регламента на ЕС, ако Компанията не изпълни искането на потребителя, тя ще го информира незабавно (най-късно до един месец) за причините за неспазването и възможността за подаване на жалба. с надзорния орган (Орган за защита на личните данни, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) и относно възможността за искане на съдебна защита.
   • Съгласно член 12 пар. 5 от Регламента на ЕС, Дружеството не е задължено да изпълни изцяло или частично искането на потребителя ако искането е неоснователно или непропорционално, особено защото се повтаря.
   • Съгласно член 12 пар. 6 от Регламента на ЕС, ако Компанията има основателни съмнения относно самоличността на подателя на искането, може да поиска подателя да предостави допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността.

    • ИСКАНЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

    • В съответствие с член 17 от GDPR, с настоящото изисквам изтриване на личните ми данни обработвани от администратора на Компанията Ateli, s.r.o., със седалище 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 29157013 (наричана по-долу „Компания“).

    • Лични данни на заявителя:

    • Име и фамилия: ………………………………………………………………….........................................................................................
    • Дата на раждане: …………………………………………………………………...........................................................................................
    • Електронна поща ………………...………………………………………………………………........................................................................................
    • Адрес за връзка: …..……………………………………………………………….......................................................................................

    • (Тази информация се използва за идентифициране на кандидата, за търсене на обработените от администратора данни и за изпращане на отговор. Тези данни няма да бъдат обработвани за друга цел освен горепосочената.)
    • Ако молбата ви трябва да се отнася само до някои от обработваните лични данни, моля, посочете кои конкретно желаете да бъдат изтрити:
    • …………………………………………………………………………………………………………………............ …………………………………………….……………………………………………………………………............


     Искам да бъда информиран за предприетите мерки (отметнете):

    • - Електронически по електроническа поща
    • - Писмено на моя постоянен адрес

    • Дата:Podpis:

    • Можете да изтеглите като PDF ТУК

     • Изтриване на лични данни, "правото да бъдеш забравен"

      Право на изтриване на лични данни

     • В съответствие с чл. 17 Регламент на Европейския парламент и Съвета на ЕС 2016/679 на 27.4.2016 относно защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и отмяна на Директива 95/46/ЕС (общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-нататък „Регламент на ЕС“). потребителят има право да изтрие предоставените лични данни обработвани от администраторът на Ateli, s.r.o., със седалище на адрес: Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 29157013 (наричано по-долу „Компания“).

     • Причини за изтриване на лични данни

     • (а) личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани (напр. договорните отношения вече са приключили);
     • б) Съгласието за обработка на лични данни е било отменено от ваша страна;
     • (в) повдигнете възражения срещу обработването на лични данни (тази възможност се отнася до обработката на лични данни чрез директен маркетинг);
     • d) личните данни са били обработени незаконно;
     • e) личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се изпълни законовото задължение, поставено от правните разпоредби, които Компанията е длъжна да спазва.

     • Причини за не изтриване на лични данни

     • a) лични данни, от които компанията се нуждае, за да определи, упражни или защити своите правни претенции (т.е. ако имате спор с Компанията);
     • b) Задължението за съхраняване на лични данни на Дружеството се изисква от закона (напр. по счетоводството).

     • Подаване на искане

     • Искането може да бъде подадено:
     • a) писмено на адрес: Ateli, s.r.o., Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň
     • b) чрез обслужването на клиенти: на електронически адрес: info@shipgratis.bg
     • c) на телефонен номер: +420 371 140 216
     • d) Чрез електорнен формуляр достъпен наТУК

     • Формуляр за молба:

     • a) формуляра по-долу;
     • b) във формата на писмо, съдържащо информацията, посочена в искането.

     • Обработка на искането

     • Компанията ще информира потребителя за начина на обработка на искането без ненужно забавяне, не по-късно един месец от получаване на искането. Този период може да бъде удължен с още два месеца ако е необходимо и когато се вземе предвид сложността и броя на заявленията. Компанията ще информира потребителя за всяко такова удължение в рамките на един месец от получаване на искането, заедно с причините за това отлагане.
     • Съгласно член 12 пар. 4 от Регламента на ЕС, ако Компанията не изпълни искането на потребителя, тя ще го информира незабавно (най-късно до един месец) за причините за неспазването и възможността за подаване на жалба. с надзорния орган (Орган за защита на личните данни, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) и относно възможността за искане на съдебна защита.
     • Съгласно член 12 пар. 5 от Регламента на ЕС, Дружеството не е задължено да изпълни изцяло или частично искането на потребителя ако искането е неоснователно или непропорционално, особено защото се повтаря.
     • Съгласно член 12 пар. 6 от Регламента на ЕС, ако Компанията има основателни съмнения относно самоличността на подателя на искането, може да поиска подателя да предостави допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността.

      • ИСКАНЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

      • В съответствие с член 17 от GDPR, с настоящото изисквам изтриване на личните ми данни обработвани от администратора на Компанията Ateli, s.r.o., със седалище 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 29157013 (наричана по-долу „Компания“).

      • Лични данни на заявителя:

      • Име и фамилия: ………………………………………………………………….........................................................................................
      • Дата на раждане: …………………………………………………………………...........................................................................................
      • Електронна поща ………………...………………………………………………………………........................................................................................
      • Адрес за връзка: …..……………………………………………………………….......................................................................................

      • (Тази информация се използва за идентифициране на кандидата, за търсене на обработените от администратора данни и за изпращане на отговор. Тези данни няма да бъдат обработвани за друга цел освен горепосочената.)
      • Ако молбата ви трябва да се отнася само до някои от обработваните лични данни, моля, посочете кои конкретно желаете да бъдат изтрити:
      • …………………………………………………………………………………………………………………............ …………………………………………….……………………………………………………………………............


       Искам да бъда информиран за предприетите мерки (отметнете):

      • - Електронически по електроническа поща
      • - Писмено на моя постоянен адрес

      • Дата:Podpis:

      • Можете да изтеглите като PDF ТУК

       • 2. БИСКВИТКИ
       • 2.1 „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство или паметта на устройството. Тези файлове в сайта на оператора позволяват запис на информация за посещението на потребителя, настройките на браузъра му, езика за комуникация, който предпочита и други.
       • 2.2 Поради „бисквитките“ потребителят няма задължения или други допълнителни задължения.
       • 2.3 2.3 Бисквитките се обработват автоматично от оператора, повече информация за този процес можете да намерите тук. https://www.uoou.cz/en/
       • 2.4 Съхраняването на „бисквитки“ може лесно да бъде предотвратено от потребителя чрез настройка на интернет браузъра или подобна програма в неговото крайно устройство. Можете също да възразите срещу тяхната обработка чрез обслужването на клиенти.
       • 2.5 Бисквитките, използвани от оператора могат да бъдат разделени на два основни типа по отношение на тяхната трайност. Краткосрочни така наречени „сесийни бисквитки“, които са само временни и остават запазени в браузъра на потребителя до затваряне на браузъра и дългосрочни, така наречени „постоянни бисквитки“, които остават запазени в устройството на потребителя много по-дълго или докато бъдат изтрити ръчно (времето за трайност на бисквитки във вашето устройство зависи от настройките на вашите бисквитки и настройките на браузъра).
       • 2.6 Някои бисквитки могат да събират информация, която впоследствие се използва от трети страни (договорни партньори на оператора) и които например пряко подкрепят нейните рекламни дейности (така наречените „бисквитки на трети страни“). Тези данни обаче не могат да идентифицират потребителя.
       • 2.7 Бисквитките се обработват автоматично от оператора.