Голямо състезание

Продавачът ЛЕВНО мести склада, пратката ще се забави 4-5 дни. Благодаря за разбирането.

Търговски условия - услуги на виртуална галерия

 • Наименования:
 • Търговски условия - общи търговски условия.
 • Оператор - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, седалище Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, вписано в Търговския регистър, воден в Окръжния съд в Plzeň, раздел C, вложка 27472.
 • Потребител - физическо лице, което сключва договор за услуга с оператор
 • Договор за служби - договор, сключен между оператора и потребителя за предоставяне на услуги.
 • Граждански кодекс - Закон н. 89/2012 Sb., граждански кодекс, с по-нататъшни измерения
 • Служби - изпълнение на оператора от договора за предоставяне на услуги към потребителя, посочен в точка 2 от търговските условия.
 • Потребителски акаунт - виртуална среда, която е предоставена на потребителя в съгласие с договора за услуга от оператора.
 • Електронен адрес на потребителя - адрес, предоставен от потребителя във формуляра за регистрация
 • Helpdesk - място за електронна комуникация между потребителя и оператора, адрес info@shipgratis.bg

 • 1. ПЪРВОНАЧАЛНА РАЗПОРЕДБА
 • 1.1 Тези търговски условия на оператора регулират в съответствие с разпоредбата на § 1751, параграф 1 от Гражданския кодекс взаимните права и задължения на договарящите се страни, възникнали във връзка с или въз основа на договор за услуга, сключен между оператора и потребителя.
 • 1.2 Услугите се предоставят от оператора чрез виртуално пространство, което е достъпно на интернет адрес www.shipgratis.bg.
 • 1.3 Търговските условия важат в случаите, когато лицето, което е потребител на услугите, е физическо лице, което действа извън търговската дейност, както и юридическо лице или лице, което действа в рамките на своята търговска дейност или в рамките на своята професия.
 • 1.4 Разпоредби, отклоняващи се от търговските условия могат да бъдат уговорени в договора за услуга. Отклоняването на разпоредбите в договора за услуги има предимство пред разпоредбите на общите условия.
 • 1.5 Разпоредбите на общите условия са неразделна част от договора за услуга. Търговските условия се подготвят на български език. Договорът за услуга се сключва на български език.
 • 1.6 Формулировката на търговските условия може да бъде променена или допълнена от доставчика. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали през периода на валидност на предишната версия на условията.

 • 2. СЛУЖБИ
 • 2.1 Въз основа на договора за услуга операторът предоставя на потребителя следните услуги:
  1. създаване на потребителски акаунт
  2. управление на потребителските акаунт
  3. услуги за потребителски акаунт
  4. информация за услугите на галерията за пазаруване www.shipgratis.bg
 • 2.2 Информацията за съдържанието на отделните услуги се определя в тези условия или в потребителския акаунт. Обхватът на услугите може да бъде различен в зависимост от тяхното използване.
 • 2.3 Доставчикът си запазва правото да предоставя само част от услугите, изброени в точка 2.1 от Общите условия въз основа на договор за услуга.

 • 3. ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ
 • 3.1 На основа на правилната регистрация на потребителя, операторът разпределя във виртуалното си пространство негова част (потребителски акаунт), която потребителят може да използва в рамките на настоящите общи условия и други вътрешни правила на оператора, издадени за тази цел.
 • 3.2 При регистрация потребителят е длъжен да посочи всички данни правилно и достоверно. Потребителят е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския акаунт, когато ги променя. Данните, предоставени от потребителя в потребителския акаунт се считат за правилни от оператора. Операторът не носи отговорност за вреди, нанесени на потребителя поради грешна информация в потребителския акаунт.
 • 3.3 При регистрация, потребителят попълва формуляр за поръчка или регистрация. Операторът си запазва правото да създаде ограничена версия на потребителския акаунт при регистрация чрез формата за поръчка за потребителя, която не съдържа пълната оферта на предоставяните услуги. Операторът си запазва правото да изисква и предоставя в регистрационния формуляр на потребителя допълнителна информация, необходима за изпълнение на задълженията, произхождащи от приложимите законови разпоредби и сключените договорни отношения.
 • 3.4 Потребителят има възможност да избира от следните видове акаунти:
  1. купуващ
  2. продаващ
  3. логистически
  4. афилиейт
  5. индивидуален със спецификация на дейност
 • 3.5 Преди да изпрати формуляра, потребителят има право да провери и промени данните, които е въвел в него, дори по отношение на способността на потребителя да открива и поправя грешки, направени при въвеждане на данните във формуляра. Потребителят изпраща формуляра до операторът, с натиска на бутона „Продължи“. На този етап информацията, предоставена във формуляра от оператора, се счита за правилна.
 • 3.6 След получаване и проверка на формата от потребителя по електронна поща до неговия имейл адрес, операторът ще потвърди установяването на потребителския акаунт и възможността за използване на други услуги и техните условия. В този момент регистрацията се счита за правилна съгласно точка 3.1 от търговските условия.
 • 3.7 Достъпът до потребителския акаунт е осигурен от потребителско име и парола. Потребителят е длъжен да съхранява данните си по отношение на информацията, необходима за достъп до неговия потребителски акаунт.
 • 3.8 Потребителят няма право да разрешава използването на потребителския акаунт от трети лица.
 • 3.9 Операторът може да анулира потребителския акаунт, особено в случай че потребителят наруши задълженията си по договора за услуги.
 • 3.10 Потребителят потвърждава, че потребителският акаунт може да не е достъпен денонощно, особено по отношение на необходимата поддръжка на хардуера и софтуера на доставчика или необходима поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на трети страни, които са подизпълнители на оператора.

 • 4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ
 • 4.1 Цялото представяне на услуги, намиращи се във виртуалното пространство на оператора, включително потребителския акаунт на потребителя е с информативен характер и операторът не е длъжен да сключва договор за услуги по тези услуги. Разпоредбата на § 1732, параграф 2 от Гражданския кодекс не се прилага.
 • 4.2 Услугите, предоставяни от оператора в основа на договора за услуги, са безплатни. Тази разпоредба не ограничава възможността на потребителя да сключи договор за услуга с оператора срещу заплащане при индивидуално договорени условия.
 • 4.3 Договорните отношения между оператора и потребителя се установяват чрез правилна регистрация в съответствие с точка 3.6 от търговските условия.
 • 4.4 Сключвайки договор за услуга, потребителят се съгласява с условията за съхранение.
 • 4.5 Потребителят е съгласен да използва средства за комуникация от разстояние при сключване на договор за услуга. Разходите, направени от потребителя при използването на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договор за услуга (разходи за интернет връзка, за телефонни разговори) се поемат от самия потребител.

 • 5. ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ
 • 5.1 Потребителят може да се откаже от договорът за услуга по всяко време на неговата продължителност. Операторът си запазва правото да се откаже от договора в срок, подходящ за това по отношение на типа потребителски акаунт, избран от потребителя. Срокът за уреждане на оттеглянето от договора за услуга се удължава с времето, необходимо за уреждане на неизпълнените задължения между оператора и потребителя.
 • 5.2 За да се откаже от договора за услуги, потребителят може да използва формуляра, предоставен от оператора, който представлява приложение към търговските условия. Оттеглянето от договора за услуги може да бъде изпратено от потребителя на имейл адреса на оператора чрез обслужването на клиенти.
 • 5.3 В случай на отказ от договора за услуги, договорът се прекратява от самото начало. Ако е възможно поради характера, страните ще върнат предоставените услуги в рамките на 14 дни от получаването на оттеглянето от договора за услуги. Ако потребителят се откаже от договора за услуги, той поема разходите, свързани с връщането на изпълнението на оператора. Мястото за връщане на изпълнението е седалището на оператора.

 • 6. ПРАВА ОТ ДЕФЕКТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • 6.1 Въпреки, че договорът за услуги не включва изпълнение за разглеждане, ако е възможно и разумно според естеството на предоставяните услуги, операторът спазва правилата относно правата и задълженията, произтичащи от дефектно изпълнение, което се урежда от съответното общо обвързващо законодателство (особено разпоредбите на § 1914 до 1925, § 2099 до 2117 и § 2161 до 2174 от Гражданския кодекс и Закон № 634/1992 Coll., за защита на потребителите, както е изменен). Възможността и адекватността на правата и задълженията, произтичащи от дефектно изпълнение се оценяват от оператора.
 • 6.2 Правата от отговорността за дефекти в обхвата на точка 6.1 от търговските условия се упражняват от оператора по електронен път чрез обслужването на клиенти или в седалището му.
 • 6.3 Операторът е длъжен да издаде потвърждение на потребителя, кога потребителя е упражнил правата си, какво е съдържанието на рекламацията и какъв е начинът на обработка на рекламацията, който потребителят иска, както и потвърждение на датата и начина на обработка на рекламацията или основание за отхвърляне на рекламацията. Тези потвърждения се изпращат по електронен път чрез обслужването за клиенти на имейл адреса на потребителя.
 • 6.4 Потребителят уведомява оператора кое право е избрал при уведомяване за дефекта или без неоправдано забавяне след уведомяване за дефекта. Потребителят не може да промени избрания избор без съгласието на оператора.

 • 7. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • 7.1 Операторът не е обвързан от кодекси за поведение по отношение на потребителя по смисъла на разпоредбите на § 1826, 1. е) от Гражданския кодекс.
 • 7.2 Разглеждането на оплакванията на потребителите се осигурява от доставчика чрез обслужването на клиенти. Операторът ще изпрати информация за уреждане на жалбата/рекламацията на потребителя на електронния адрес на потребителя.
 • 7.3 Ако, в зависимост от характера на предоставяните услуги е възможно и подходящо за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от договора за услуги, съответният чешки орган (Търговска инспекция) със седалище в Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ТН: 000 20 869, интернет адрес: https: / /adr.coi.cz/cs. Онлайн платформата за решаване на спорове на http://ec.europa.eu/consumers/odr може да се използва за решаване на спорове между оператор и потребител съгласно договора за услуги.
 • 7.4 Ако е възможно и разумно според естеството на предоставяните услуги, Европейският потребителски център, Чехия, със седалище в Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, интернет адрес: https://evropskyspotrebitel.cz/en/, точката за контакт съгласно Нареждането на Европейския парламент и Регламент (ЕС) № 524/2013 от 21 май 2013 относно уреждането на потребителски спорове онлайн и промени на нареждането (ЕС) № 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕО (Регламент за уреждане на потребителски спорове онлайн).
 • 7.5 Сключвайки договор за услуги, потребителят е съгласен с условията за обработка на лични данни.
 • 7.6 Ако е необходимо да се проведе митническа процедура между потребители в процеса на доставка на пратка, чрез сключване на договор за услуга, потребителят също така упълномощава доставчика да го представлява в митническата процедура, до степента на всички необходими действия за освобождаване на стоката, тоест да упълномощи трети страни, по-специално оператори на пощенски услуги, да извършват тези действия от името на потребителя. Отнася се за представителство в митническо дело, плащане на митнически дълг, ев. други такси, свързани с митническата процедура.

 • 8. ПРОГРАМА ЗА БОНУСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
 • 8.1 На основа на договора за услуги всеки потребител е наясно, че в случай на отказ от договора за покупка, потребителят-купувач има възможност да приеме в съответствие с процедурата съгласно разпоредбите на § 1832, параграф 1, изречение второ от Закон №. № 89/2012 Сб. връщане на средствата под формата на купон/ваучер за друга покупка, потребителят-продавач се съгласява купонът да е с по-висока стойност от първоначалното изпълнение.
 • 8.2 Потребителят ще получи условията за ползване на купона/ваучера заедно с него.
 • 8.3 Увеличението на стойността на възстановяването се определя в зависимост от стойността на първоначалната поръчка поотделно или в съгласие със специални правила, издадени от продавача.

 • 9. ПОЛУЧАВАНЕ
 • 9.1 Може да се получава оферти на електронния адрес на потребителя.

 • 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • 10.1 Ако отношенията, установени с договора за услуги, съдържат международен елемент, тогава страните са съгласни, че отношенията се уреждат от чешкото законодателство. Изборът на закон съгласно предишното изречение не лишава потребителя от защитата, предоставена от разпоредбите на закона от която не може да се отклони по договор и която при липса на избор на закон в противен случай би се прилага съгласно член 6, параграф 1 от Регламент ЕС) № 593/2008 от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорните задължения (Рим I).
 • 10.2 Ако някоя от разпоредбите на търговските условия е, или стане невалидна или недействителна, невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, чието значение е възможно най-близо до невалидната. Недействителността или неефективността на една разпоредба не засяга валидността на другите разпоредби.
 • 10.3 Договорът за услуги, включително търговските условията, се архивира от оператора в електронен вид или запис на подразбиращи се договори. Архивите не са достъпни.
 • 10.4 Приложението на Общите условия е формуляр за отказ от договора за услуги. Този формуляр е създаден по образеца, публикуван от Чешката търговска инспекция. Потребителят може да използва друга форма на уведомление, при условие че съдържа информация необходима за неговото решение. Уведомлението се изпраща в електронен вид на електронния адрес на обслужването на клиенти.
 • 10.5 Данните за контакт на оператора са дадени в терминологията на оператора.

 • ПРИЛОЖЕНИЯ
 • Приложение 1: Известие за отказ от договора за предоставяне на услуги
 • Подател: (име и фамилия, адрес или e-mail, телефонен номер):
 • Известие за отказ от договора за услуги
 • На дата ………. сключих договор за услуга с Вас
 • Възползвам се от възможността, предоставена от тези търговски условия и се оттеглям от договора за услуги.
 • В ………. на ……….